ઇન્ટર્નશિપ અને તાલીમ કાર્યક્રમ


ભાવનગર સીએસઆઈઆર-સીએસએમસીઆરઆઈ ખાતે સમર તાલીમ / નિબંધ / ઇન્ટર્નશિપ કાર્યક્રમો:

CSIR-CSMCRI,ભાવનગર ઉપરોક્ત અંતર્ગત તેમના શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ્સ આગળ વધારવા માંગતા હોય તેવા સ્નાતક / અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને સમર તાલીમ / નિબંધ / ઇન્ટર્નશિપ કાર્યક્રમો પ્રદાન કરે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે 02 - 12 મહિના સુધીનાં ટાઇટલ આપવામાં આવે છે. -સી.એસ.એમ.સી.આર.સી.ની વેબસાઇટ સંસ્થાના વિવિધ સંશોધન અને વિકાસ પાસાઓની પૂર્વ માહિતી મેળવવા માટે.રુચિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ સીએસઆઇઆર-સીએસએમસીઆરઆઈની વેબસાઇટ પરથી સૂચિત એપ્લિકેશન ફોર્મેટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે: આ હેતુ માટે એપ્લિકેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ અંતિમ વાક્ય નથી.પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ, તેમની શૈક્ષણિક આવશ્યકતાઓ મુજબ, કેલેન્ડર વર્ષમાં કોઈપણ સમયે તે માટે અરજી કરી શકે છે.

ભાવનગરના સીએસઆઇઆર-સીએસએમસીઆરઆઈ ખાતે સમર તાલીમ / નિબંધ / ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામ માટેની નિયમો અને શરતો
  • સીએસઆઈઆર-સીએસએમસીઆરઆઈ ખાતે સમર તાલીમ / નિબંધ / ઇન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ માટે વ્યક્તિગત યુનિવર્સિટી / સંસ્થા / ક collegeલેજના મહત્તમ 10 વિદ્યાર્થીઓ (તમામ વિષયોમાં) ની મંજૂરી છે.
  • વિદ્યાર્થીઓએ તેમની પ્રાયોજિત સત્તાની સંપૂર્ણ સંપર્ક વિગતો પૂરી પાડવાની રહેશે (મોબાઇલ, ઇ-મેઇલ સહિતના ટેલિફોન નંબરો વગેરે).આ માહિતી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મંજૂરી પત્રો પ્રાયોજક અધિકારીને વિદ્યાર્થીને એક નકલ સાથે મોકલવામાં આવશે.
  • વિદ્યાર્થીઓએ સીએસઆઇઆર-સીએસએમસીઆરઆઇ ખાતે તેમના સમર તાલીમ / નિબંધ / ઇન્ટર્નશીપ પ્રોગ્રામના સમગ્ર સમયગાળા માટે તેમના બોર્ડિંગ, રહેવા અને પરિવહનનું સંચાલન કરવું પડશે.
  • વિદ્યાર્થીઓ મહેરબાની કરીને નોંધ કરી શકે છે કે ઉપરોક્ત જણાવ્યું હતું કે કાર્યક્રમો માટેની તેમની વિનંતીઓ મંજૂરીની મંજૂરીને પાત્ર છે એટલે કે તેઓને પ્રથમ વખત "ધ એચઆર સેલ (hrcell@csmcri.res.in) ને પ્લેસમેન્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એકવાર પ્લેસમેન્ટ મળ્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓ ઉલ્લેખિત એપ્લિકેશન પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે.
  • નિયુક્ત, સીએસઆઈઆર- સીએસએમસીઆરઆઈ, ભાવનગર-364002 ને યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજીઓને સંબોધન કરવું જોઇએ અને “વિભાગીય અધ્યક્ષ, આયોજન / એચઆરડી / ઇસ્ટાડ, સીએસઆઇઆર-સીએસએમસીઆરઆઈ, ગીજુભાઇ બધેકા માર્ગ, ભાવનગર -3646400૦૦૨ (સોફ્ટ ક mayપિ મે. hrcell@csmcri.res.in પર ફોરવર્ડ કરો અને વિદ્યાર્થીઓએ સીએસઆઈઆર-સીએસએમસીઆરઆઈમાં રિપોર્ટિંગ સમયે એચઆર સેલમાં મૂળ હાર્ડકોપીઝ સબમિટ કરવી જોઈએ.
  • વિદ્યાર્થીઓ મહેરબાની કરીને નોંધ કરી શકે છે કે સમર તાલીમ / નિબંધ / ઇન્ટર્નશિપ કાર્યક્રમોનો લઘુત્તમ સમયગાળો બે મહિનાનો છે અને તે મુજબ રકમ વસૂલવામાં આવશે. ઉપરોક્ત કાર્યક્રમો માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ ફી માટે 00 2500 / - (રૂ. બે હજાર પાંચ સો મહિને) ચૂકવવા પડશે + લાગુ દરો પ્રમાણે જીએસટી (હાલમાં માન્ય જીએસટી 18% છે). એકવાર ચૂકવેલ ફી પરત કરવામાં આવશે નહીં.
  • સામાન્ય રીતે કોઈ એક્સ્ટેંશનની મંજૂરી નથી. જો કે, સક્ષમ ofથોરિટીની પૂર્વ મંજૂરી સાથે યોગ્ય કેસોમાં વિસ્તરણની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.તેમ છતાં, વિદ્યાર્થીઓને માન્ય સમયગાળાની મંજૂરીની મુદત કરતાં વધુ 15 દિવસથી વધુ ચાલુ રાખવાની સંભાવના હોય તેવા કિસ્સામાં / તે મહિના (મહિના) માટે સંપૂર્ણ ફી ચૂકવવાની જરૂર છે.
  • વિદ્યાર્થીઓ સીએસઆઈઆર-સીએસએમસીઆરઆઇ, ભાવનગરની બેંક વિગતો મુજબ બેંક (એનઇએફટી / આરટીજીએસ) દ્વારા ઉપરોક્ત ઉપરોક્ત કાર્યક્રમો માટે જરૂરી ફી ચૂકવી શકે છે.
  • સીએસઆઈઆર-સીએસએમસીઆરઆઈ ખાતે નિબંધ / પ્રોજેક્ટ વર્ક / ઇન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ્સ મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓએ તેમના સંસ્થાકીય વડા / વિભાગ તરફથી તેમના સંસ્થાકીય લેટર હેડ પર, યોગ્ય રીતે ભરેલા એપ્લિકેશન ફોર્મ (પત્ર બંધારણ આપવામાં આવ્યું છે) સાથે એક ભલામણ પત્ર સબમિટ કરવાનો રહેશે.