ડો. દિવેશ એન. શ્રીવાસ્તવ

ડો. દિવેશ એન. શ્રીવાસ્તવ

વરિષ્ઠ આચાર્ય વૈજ્ .ાનિક

Academic Qualifications

Contact Details

ડો. દિવેશ એન. શ્રીવાસ્તવ

વરિષ્ઠ આચાર્ય વૈજ્ .ાનિક

dnsrivastava@csmcri.res.in

6730 /
Electroanalytical Chemistry, Microscopy

Electroanalytical Chemistry, Electron Microscopy