ડો. પ્રતાપ શશીકાંત બાપત

ડો. પ્રતાપ શશીકાંત બાપત

આચાર્ય વૈજ્ .ાનિક

Academic Qualifications

Contact Details

ડો. પ્રતાપ શશીકાંત બાપત

આચાર્ય વૈજ્ .ાનિક

psb@csmcri.res.in

6920 / 2567760